Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:110 Lag om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2021-02-13
2021:109 Lag om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2021-02-13
2021:108 Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution 2021-02-13
2021:107 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2021-02-13
2021:106 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2021-02-13
2021:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder 2021-02-13
2021:104 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 2021-02-13
2021:103 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2021-02-13
2021:102 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2021-02-13
2021:101 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2021-02-12
2021:100 Förordning om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 2021-02-12
2021:99 Förordning om upphävande av förordningen (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå 2021-02-12
2021:98 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 2021-02-12
2021:97 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 2021-02-12
2021:96 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 2021-02-12

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404