Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:562 Lag om ändring i lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter 2023-09-28
2023:561 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-09-28
2023:560 Lag om granskning av utländska direktinvesteringar 2023-09-28
2023:559 Förordning om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. 2023-09-26
2023:558 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2023-09-26
2023:557 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2023-09-26
2023:556 Förordning om upphävande av förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2023-09-26
2023:555 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 2023-09-26
2023:554 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 2023-09-26
2023:553 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2023-09-26
2023:552 Förordning om ändring i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2023-09-26
2023:551 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2024 2023-09-26
2023:550 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 2023-09-25
2023:549 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2023-09-20
2023:548 Förordning om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden 2023-09-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404