Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:700 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 2019-11-20
2019:699 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191) 2019-11-20
2019:698 Förordning om ändring i förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019-11-20
2019:697 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) 2019-11-19
2019:696 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305) 2019-11-19
2019:695 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020 2019-11-19
2019:694 Förordning om balanstal för år 2020 2019-11-19
2019:693 Förordning om inkomstindex för år 2020 2019-11-19
2019:692 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2020 2019-11-19
2019:691 Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2019-11-19
2019:690 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2019-11-19
2019:689 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 2019-11-15
2019:688 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2019-11-15
2019:687 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2019-11-15
2019:686 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning 2019-11-15