Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:610 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2019-10-15
2019:609 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2019-10-15
2019:608 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2019-10-15
2019:607 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2019-10-15
2019:606 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 2019-10-15
2019:605 Lag om ändring i rättegångsbalken 2019-10-15
2019:604 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna 2019-10-15
2019:603 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar 2019-10-15
2019:602 Förordning om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen 2019-10-15
2019:601 Lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen 2019-10-15
2019:600 Förordning om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188) 2019-10-10
2019:599 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 2019-10-08
2019:598 Förordning om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna 2019-10-01
2019:597 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna 2019-10-01
2019:596 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter 2019-10-01