Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:578 Förordning om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten 2019-09-18
2019:577 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2019-09-18
2019:576 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning 2019-09-17
2019:575 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2019-09-12
2019:574 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket 2019-09-12
2019:573 Förordning om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur 2019-09-10
2019:572 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020 2019-09-10
2019:571 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2019-09-10
2019:570 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning 2019-09-10
2019:569 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 2019-09-10
2019:568 Förordning om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget 2019-09-06
2019:567 Förordning om passagerarregister 2019-08-27
Rättelsesida till lagen (2019:307) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
2019:566 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift 2019-07-26
2019:565 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2019-07-24