Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1298 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799) 2019-12-23
2019:1297 Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter 2019-12-23
2019:1296 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2019-12-23
2019:1295 Förordning om ändring i förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar 2019-12-23
2019:1294 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2019-12-23
2019:1293 Förordning om ränta på körkortslån för 2020 2019-12-23
2019:1292 Lag om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2019-12-23
2019:1291 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2019-12-23
2019:1290 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 2019-12-23
2019:1289 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2019-12-23
2019:1288 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2019-12-23
2019:1287 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning 2019-12-23
2019:1286 Förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2019-12-23
2019:1285 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift 2019-12-23
2019:1284 Förordning om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2019-12-23