Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2017 Förordning om ändring i förordningen (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 2018-12-12
2018:2016 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter 2018-12-12
2018:2015 Förordning om ändring i förordningen (2018:1373) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden 2018-12-12
2018:2014 Förordning om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2018-12-12
2018:2013 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 2018-12-12
2018:2012 Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 2018-12-12
2018:2011 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2018-12-11
2018:2010 Förordning om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur 2018-12-11
2018:2009 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 2018-12-11
2018:2008 Förordning om ändring i förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2018-12-11
2018:2007 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2018-12-11
2018:2006 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) 2018-12-11
2018:2005 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2018-12-11
2018:2004 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2018-12-11
2018:2003 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 2018-12-11