Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:40 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:475) om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker 2024-02-13
2024:39 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 2024-02-13
2024:38 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 2024-02-13
Rättelsesida till lagen om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
2024:37 Förordning om ändring i förordningen (2023:132) om producentansvar för bilar 2024-02-06
2024:36 Förordning om ändring i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter 2024-02-06
2024:35 Förordning om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter 2024-02-06
2024:34 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2024-02-06
2024:33 Förordning om ändring i förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek 2024-02-06
2024:32 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2024-02-06
2024:31 Lag om skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen 2024-02-06
2024:30 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling 2024-02-06
2024:29 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2024-02-06
2024:28 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2024-02-06
2024:27 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 2024-02-06

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404