Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:524 Lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-05-22
2018:523 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-05-22
2018:522 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-05-22
2018:521 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2018-05-22
2018:520 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2018-05-17
2018:519 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2018-05-17
2018:518 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen 2018-05-17
2018:517 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506) 2018-05-17
2018:516 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2018-05-17
2018:515 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2018-05-17
2018:514 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 2018-05-17
2018:513 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2018-05-17
2018:512 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2018-05-17
2018:511 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 2018-05-17
2018:510 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 2018-05-17