Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:749 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2023-12-05
2023:748 Lag om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall 2023-12-05
2023:747 Lag om särskilt avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2023-12-05
2023:746 Förordning om upphävande av förordningen (2017:880) om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter 2023-12-05
2023:745 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2023-12-05
2023:744 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2023-12-05
2023:743 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2023-12-05
2023:742 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2023-12-02
2023:741 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524) 2023-12-02
2023:740 Förordning om mediestöd 2023-12-02
2023:739 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket 2023-12-02
2023:738 Förordning om ändring i förordningen (2014:936) om näringsförbud 2023-12-02
2023:737 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud 2023-12-02
2023:736 Lag om ändring i lagen (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden 2023-12-02
2023:735 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2023-12-02

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404