Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:140 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2021-02-27
2021:139 Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2021-02-27
2021:138 Förordning om ändring i förordningen (2020:1231) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2021-02-27
2021:137 Förordning om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer 2021-02-27
2021:136 Förordning om ändring i förordningen (2014:1010) om handel med timmer och trävaror 2021-02-27
2021:135 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66) 2021-02-27
2021:134 Förordning om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021-02-27
2021:133 Förordning om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 2021-02-27
2021:132 Förordning om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2021-02-26
2021:131 Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar 2021-02-26
2021:130 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2021-02-26
2021:129 Förordning om ändring i förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-02-24
2021:128 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 2021-02-20
2021:127 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2021-02-20
2021:126 Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 2021-02-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404