Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:455 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2019-06-13
2019:454 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2019-06-13
2019:453 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 2019-06-13
2019:452 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2019-06-13
2019:451 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete 2019-06-13
2019:450 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2019-06-13
2019:449 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser 2019-06-12
2019:448 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019 2019-06-12
2019:447 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 2019-06-12
2019:446 Förordning om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2019-06-12
2019:445 Förordning om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet 2019-06-12
2019:444 Förordning om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen 2019-06-12
2019:443 Förordning om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem 2019-06-12
2019:442 Förordning om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot 2019-06-12
2019:441 Förordning om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden 2019-06-12