Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:8 Förordning om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning 2019-01-29
2019:7 Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum 2019-01-25
2019:6 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 2019-01-23
2019:5 Förordning om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 2019-01-23
2019:4 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 2019-01-23
2019:3 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet 2019-01-22
Rättelsesida till förordningen (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
2018:2077 utgår
Rättelsesida till förordningen (2018:1983) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
2019:2 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 2019-01-15
2019:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2019-01-08
2018:2122 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2018-12-27
2018:2121 Lag om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-27
2018:2120 Lag om ändring i lagen (2018:1208) om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-27
2018:2119 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall 2018-12-27