Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1329 Förordning om upphävande av förordningen (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor 2021-12-28
2021:1328 Lag om ändring i vallagen (2005:837) 2021-12-28
2021:1327 Förordning om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet 2021-12-28
2021:1326 Förordning om ändring i förordningen (2015:500) om resebidrag 2021-12-28
2021:1325 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2021-12-28
2021:1324 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar 2021-12-28
2021:1323 Förordning om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd 2021-12-28
2021:1322 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2021-12-28
2021:1321 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 2021-12-28
2021:1320 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 2021-12-28
2021:1319 Förordning om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål 2021-12-28
2021:1318 Förordning om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet 2021-12-28
2021:1317 Förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 2021-12-28
2021:1316 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2021-12-28
2021:1315 Förordning om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen 2021-12-28

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404