Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:547 Lag om ändring i lagen (2023:445) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-09-19
2023:546 Lag om ändring i lagen (2023:106) om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-09-19
2023:545 Lag om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-09-19
2023:544 Förordning om ändring i förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik 2023-09-19
2023:543 Förordning om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162) 2023-09-19
2023:542 Förordning om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga stöd 2023-09-19
2023:541 Förordning om behörig domstol vid ansökan om tillstånd till tvångsmedel i vissa fall enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2023-09-15
2023:540 Lag om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning 2023-09-15
2023:539 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder 2023-09-15
2023:538 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2023-09-15
2023:537 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2023-09-15
2023:536 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 2023-09-15
2023:535 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 2023-09-15
2023:534 Lag om ändring i rättegångsbalken 2023-09-15
2023:533 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 2023-09-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404