Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:939 Förordning om upphävande av förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 2023-12-28
2023:938 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2023-12-28
2023:937 Förordning om ändring i förordningen (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2023-12-28
2023:936 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 2023-12-28
2023:935 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2023-12-28
2023:934 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 2023-12-28
2023:933 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2023-12-28
2023:932 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023-12-28
2023:931 Förordning om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation 2023-12-28
2023:930 Förordning om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar 2023-12-28
2023:929 Förordning om ändring i förordningen (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag 2023-12-28
2023:928 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag 2023-12-28
2023:927 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 2023-12-23
2023:926 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 2023-12-23
2023:925 Förordning om ändring i förordningen (2023:910) med instruktion för Finansinspektionen 2023-12-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404