Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:396 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 2020-05-30
2020:395 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer 2020-05-30
2020:394 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2020-05-30
2020:393 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter 2020-05-30
2020:392 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282) 2020-05-30
2020:391 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott 2020-05-30
2020:390 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott 2020-05-30
2020:389 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 2020-05-30
2020:388 Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige 2020-05-30
2020:387 Förordning om ändring i förordningen (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2020-05-30
2020:386 Lag om ändring i lagen (1957:688) om utlämning för brott 2020-05-30
2020:385 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 2020-05-30
2020:384 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2020-05-30
2020:383 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287) 2020-05-29
2020:382 Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen 2020-05-29