Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:383 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287) 2020-05-29
2020:382 Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen 2020-05-29
2020:381 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2020-05-29
2020:380 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-05-29
2020:379 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2020-05-29
2020:378 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete 2020-05-29
2020:377 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall 2020-05-29
2020:376 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet 2020-05-29
2020:375 Lag om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete 2020-05-29
2020:374 Lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda 2020-05-29
2020:373 Lag om ändring i brottsbalken 2020-05-29
2020:372 Lag om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen 2020-05-29
2020:371 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet 2020-05-29
2020:370 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 2020-05-29
2020:369 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 2020-05-29