Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:273 Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475) 2019-05-21
2019:272 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten 2019-05-21
2019:271 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd 2019-05-21
2019:270 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion 2019-05-21
2019:269 Förordning om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika 2019-05-21
2019:268 Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154) 2019-05-21
2019:267 Förordning om ändring i häktesförordningen (2010:2011) 2019-05-21
2019:266 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 2019-05-21
2019:265 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611) 2019-05-21
2019:264 Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m. 2019-05-21
2019:263 Lag om ändring i rättegångsbalken 2019-05-21
2019:262 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 2019-05-17
2019:261 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 2019-05-16
2019:260 Förordning om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas 2019-05-15
2019:259 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan 2019-05-15