Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:166 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 2021-03-05
2021:165 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 2021-03-05
2021:164 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) 2021-03-05
2021:163 Förordning om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt besiktning av fordon 2021-03-05
2021:162 Förordning om ändring i förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19 2021-03-05
2021:161 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-03-05
2021:160 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2021-03-05
2021:159 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 2021-03-05
2021:158 Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 2021-03-05
2021:157 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2021-03-05
2021:156 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 2021-03-05
2021:155 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 2021-03-02
2021:154 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2021-03-02
2021:153 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 2021-03-02
2021:152 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 2021-02-27

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404