Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.