Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering