Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap