Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.