Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande