Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor