Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap