Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet