Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa