Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som gett ut en författningssamling 2019

Utgivande myndighet samt författningssamlingens benämning och förkortning

 • Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)
 • Arbetsgivarverket, Arbetsgivarverkets författningssamling (AGVFS)
 • Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Bolagsverket, Bolagsverkets författningssamling (BOLFS)
 • Boverket, Boverkets författnings­samling (BFS)
 • Centrala studiestödsnämnden, Centrala studiestödsnämn­dens författningssamling (CSNFS)
 • Datainspektionen, Datainspektionens författ­ningssamling (DIFS)
 • Domstolsverket, Domstolsverkets författ­ningssamling (DVFS)
 • Elsäkerhetsverket, Elsäkerhetsverkets författ­ningssamling (ELSÄK-FS)
 • Energimarknadsinspektionen, Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS)
 • Finansinspektionen, Finansinspektionens författ­ningssamling (FFFS)
 • Försvarsmakten, Försvarets författnings­samling (FFS)
 • Försäkringskassan, Försäkringskassans författ­ningssamling (FKFS)
 • Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndig­hetens författningssamling (HVMFS)
 • Inspektionen för arbetslös­hetsförsäkringen, Inspektionen för arbetslös­hetsförsäkringens författ­ningssamling (IAFFS)
 • Kammarkollegiet, Kammarkollegiets författ­ningssamling (KAMFS)
 • Kemikalieinspektionen, Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS)
 • Konsumentverket, Konsumentverkets författningssamling (KOVFS)
 • Kriminalvården, Kriminalvårdens författ­ningssamling (KVFS)
 • Kronofogdemyndigheten, Kronofogdemyndighetens författningssamling (KFMFS)
 • Kustbevakningen, Kustbevakningens författningssamling (KBVFS)
 • Lantmäteriet, Lantmäteriets författnings­samling (LMFS)
 • Livsmedelsverket, Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS)
 • Migrationsverket, Migrationsverkets författ­ningssamling (MIGRFS)
 • Myndigheten för digital förvaring (MDFFS)
 • Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling (MPRTFS)
 • Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, Myndigheten för samhälls­skydd och beredskaps för­fattningssamling (MSBFS)
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Myndigheten för yrkes­högskolans författnings­samling (MYHFS)
 • Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets författ­ningssamling (NFS)
 • Patent- och registrerings­verket, Patent- och registrerings­verkets författningssamling (PRVFS)
 • Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndighetens författningssamling (PFS)
 • Polismyndigheten, Polismyndighetens författ­ningssamling (PMFS)
 • Post- och telestyrelsen, Post- och telestyrelsens för­fattningssamling (PTSFS)
 • Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS)
 • Riksarkivet, Riksarkivets författningssam­ling (RA-FS)
 • Sametinget, Sametingets författningssamling (STFS)
 • Sjöfartsverket, Sjöfartsverkets författnings­samling (SJÖFS)
 • Skatteverket, Skatteverkets författnings­samling (SKVFS)
 • Skogsstyrelsen, Skogsstyrelsens författnings­samling (SKSFS)
 • Socialstyrelsen, Gemensamma författnings­samlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)
 • Spelinspektionen, Spelinspektionens författningssamling (SIFS)
 • Statens energimyndighet, Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS)
 • Statens institutionsstyrelse, Statens institutionsstyrelses författningssamling (SiSFS)
 • Statens jordbruksverk, Statens jordbruksverks för­fattningssamling (SJVFS)
 • Statens skolverk, Statens skolverks författ­ningssamling (SKOLFS)
 • Statistiska centralbyrån, Statistiska centralbyråns för­fattningssamling (SCB-FS)
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS)
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författ­ningssamling (STAFS)
 • Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geologiska undersöknings författningssamling (SGU-FS)
 • Tillväxtverket, Tillväxtverkets författningssamling (TVFS)
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Totalförsvarets rekryteringsmyndighets författningssamling (TRMFS)
 • Trafikverket, Trafikverkets författnings­samling (TRVFS)
 • Transportstyrelsen, Transportstyrelsens för­fattningssamling (TSFS)
 • Tullverket, Tullverkets författningssam­ling (TFS)
 • Universitets- och högskolerådet, Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS)
 • Valmyndigheten, Valmyndighetens författningssamling (VALFS)
 • Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS)
 • Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404